III sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2018-12-19, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu obrad I i II sesji.

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2019

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo za lata 2016-2017

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/2016 w sprawie zmieniany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy

15.Podjęcie uchwały w sprawie wykupu od osoby fizycznej gruntu, pod projektowaną przepompownię ścieków sanitarnych w Jeżewie przy ul. Leśnej

16.Podjęcie uchwały w sprawie wykupu od osoby fizycznej gruntu, na którym Gmina Jeżewo wybudowała przepompownię ścieków sanitarnych

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Gminy Jeżewo i zakresów ich działania

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo na rok 2019

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zakończenie obrad sesji.