VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-02-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad. Wprowadzenie dodatkowego punktu na wniosek Wójta Gminy.

Głosowanie (Wprowadzenie dodatkowego punktu na wnios...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )

4.Przyjęcie protokołu obrad IV i V sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad IV sesji Rady...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad V sesji Rady G...)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.

7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice ul. Orzeszkowej, obręb Lipno, gmina Jeżewo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżewo w 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu opie...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uch...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek, gmina Jeżewo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Wolne wnioski i zapytania.

19.Zakończenie obrad sesji.