VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-03-21, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Wprowadzenie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rad...)

4.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oce...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Jeżewo,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia d...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania...)

10. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Jeżewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gmin...)

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad sesji.