IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-04-25, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

4.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Przyjęcie protokołu obrad VII sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad VII i VIII ses...)

6.Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji Rad...)

7.Składanie wniosków i interpelacji.

8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wpr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Trójcy Świętej w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Jeżewo w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia z...)

16.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie za 2018 rok wraz z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Gm...)

17.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Prog...)

18.Wolne wnioski i zapytania.

19.Zakończenie obrad sesji.