XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-06-13, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie zmian do porządku obrad.)

4.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady G...)

6.Składanie wniosków i interpelacji.

7.Przedstawienie informacji międzysesyjnych przez Wójta Gminy.

8.Przedstawienie Raportu o stanie gminy Jeżewo za rok 2018.

9.Debata nad przedstawionym Raportem.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżewo wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

11.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za rok 2018.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jeżewo za 2018 rok.

13.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klub Senior+.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Ciemniki, obręb Ciemniki, gmina Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Osłowo, obręb Osłowo, gmina Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu ut...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połąc...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

24.Wolne wnioski i zapytania.

25.Zakończenie obrad sesji.