XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2019-11-21, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wykreślenie punktu 15 z porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu obrad sesji XV i XVI.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad sesji XV)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad sesji XVI)

5.Składanie wniosków i interpelacji.

6.Przedstawienie informacji międzysesyjnych przez Wójta Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii realizowanego na terenie Gminy Jeżewo w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy dla Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Gminy Jeżewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.