XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Jeżewo

w dniu 2020-01-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wykreślenie punktu 14:podjęcia uchwały w...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji.)

5.Przyjęcie protokołu obrad XVIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XVIII sesji.)

6.Składanie wniosków i interpelacji.

7.Przedstawienie informacji międzysesyjnych przez Wójta Gminy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu pod garażami wraz z gruntem stanowiącym teren komunikacyjny w miejscowości Laskowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Gminy Jeżewo i zakresów ich działania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeżewo na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego oraz związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zakończenie obrad sesji.